Technik Administracji

Kwalifikacja I: A.68- Obsługa klienta w jednostkach administracji

Podbudowa programowa : do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Cykl kształcenia

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego słuchacz otrzymuje tytuł technika administracji

Rekrutacja

Na kierunek technik administracji kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
  *( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie( można donieść w późniejszym terminie)

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik administracji należy:

 • interpretacja i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa,
 • przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów,
 • posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową.

Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły dla Dorosłych, po ukończeniu kierunku technik administracji, mogą być zatrudnieni w instytucjach administracyjnych i gospodarczych: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych. Zatrudnienie także znajdą w urzędach marszałkowskich oraz firmach i instytucjach prywatnych gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu administracji.

Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie technik administracji ma na celu przygotowanie do:

 • gromadzenia dokumentacji i informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,
 • koordynowania działalności, sporządzania sprawozdań, protokołów, opracowywania projektów aktów administracyjnych,
 • prowadzenia postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,
 • prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, planowania kosztów i zysków,
 • gospodarowania majątkiem oraz nadzorowania innych pracowników