Technik Rachunkowości

Kwalifikacja I: A.36- Prowadzenie rachunkowości

Kwalifikacja II: A.65- Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Podbudowa programowa : do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Cykl kształcenia

Nauka trwa 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego słuchacz otrzymuje tytuł technika rachunkowości.

Rekrutacja

Na kierunek technik rachunkowości kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
  *( kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie( można donieść w późniejszym terminie)

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik rachunkowości należy: prowadzenie rachunkowości firmy oraz dokonywanie rozliczeń finansowych, przechowywanie dokumentacji księgowej, przeprowadzanie kontroli dokumentów księgowych, nadzorowanie terminów spłat zobowiązań oraz ściąganie roszczeń i należności, posługiwanie się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowanie ich do weryfikacji. Ponadto absolwent kierunku technik rachunkowości zajmuje się wykonywaniem podstawowych czynności biurowych przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, takiego jak: fax, komputer, kopiarka, telefon oraz przeprowadzaniem podstawowych analiz w zakresie księgowości i finansów.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły dla Dorosłych, po ukończeniu kierunku technik rachunkowości, mogą być zatrudnieni w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych.

Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie do:

 • posługiwania się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości,
 • interpretowania ogólnych praw ekonomicznych oraz stosowania ogólnych zasad rachunku ekonomicznego,
 • obliczania i odprowadzania podatków oraz prowadzenia typowych zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencjach przychodów,
 • sporządzania planów finansowych,
 • stosowania zasad rachunkowości z uwzględnieniem rachunkowości: finansowej, rzeczowej, podatkowej, zarządczej lub kosztów oraz sprawozdań finansowych i ich analizy, stosowania zasad organizacji pracy, w tym organizowania pracy własnej i niewielkich zespołów ludzkich.