Technik Informatyk

Kwalifikacja I: E.12- Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Kwalifikacja II: E.13- Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Kwalifikacja III: E.14- Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Cykl kształcenia

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika informatyki.

Rekrutacja

Na kierunek technik informatyk kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (nie wymagana matura),
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki ,
 • dowód osobisty do wglądu
 • *(kobiety, które zmieniły stan cywilny i posiadają świadectwo na nazwisko panieńskie okazują dowód osobisty lub akt małżeństwa)
 • 2 zdjęcia podpisane na odwrocie( można donieść w późniejszym terminie)

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik informatyk należy:

 • zajmowanie się administrowaniem sieci,
 • programowanie oraz testowanie oprogramowania,
 • projektowanie stron www,
 • ulepszanie i opracowywanie komputerowych systemów operacyjnych i aplikacji,
 • wdrażanie nowoczesnych programów,
 • składanie oraz konfigurowanie sprzętu jak również projektowanie wyposażenia komputerowego.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły dla Dorosłych, po ukończeniu kierunku technik informatyk, mogą być zatrudnieni w każdym przedsiębiorstwie posiadającym własną siec komputerową, w firmach zajmujących się eksploatacją oraz tworzeniem oprogramowania komputerowego, sklepach komputerowych, punktach serwisowych, firmach administrujących sieci komputerowe, działach obsługi marketingowej lub graficznej firm, bądź mogą otworzyć własną działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

Opis kształcenia

Kształcenie w zawodzie technik informatyk ma na celu przygotowanie do:

 • sprawnego posługiwania się systemami operacyjnymi;
 • umiejętnej pracy w sieciach komputerowych;
 • znajomości podstaw programowania;
 • umiejętnego doboru konfiguracji sprzętu i oprogramowania;
 • obsługi urządzeń peryferyjnych, np. drukarki, skanery;
 • umiejętnej obsługi oprogramowania użytkowego;
 • projektowania baz danych.